Положення про приймальну комісію

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Приймальна комісія Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу професійної (професійно-технічної) освіти, що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН від 30.10.2020 №1342, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених наказом МОН від 14.05.2013 №499 (із змінами), Правил прийому на навчання до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції відповідного року (далі – Правила прийому), Статуту Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції (ВВПУ ДПО) та цього Положення.
Положення затверджується педагогічної радою ВВПУ ДПО. Положення про Приймальну комісію ВВПУ ДПО на 2021 рік оприлюднюється на офіційному сайті училища.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом начальника ВВПУ ДПО, який є головою комісії. Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків начальника ВВПУ).

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії;
 • представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник начальника училища з навчально-методичної роботи ВВПУ ДПО.
Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом начальника ВВПУ ДПО з числа провідних педагогічних працівників ВВПУ ДПО.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається начальником ВВПУ ДПО до 1 грудня 2020 року.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу начальника ВВПУ ДПО утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • фахові атестаційні комісії;
 • апеляційна комісія (апеляційні комісії);
 • відбіркова комісія (відбіркові комісії) – у разі потреби.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших закладів освіти.

Предметні екзаменаційні комісії утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття професій освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі раніше здобутого ступеня освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів.

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення фахових вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі раніше здобутого ступеня кваліфікованого робітника. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) представники роботодавців.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників начальника ВВПУ ДПО, який не є членом предметних екзаменаційних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників ВВПУ ДПО та за необхідності і за згодою вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії ВВПУ ДПО.

Склад та порядок роботи апеляційної комісії ВВПУ ДПО затверджуються начальником училища.

Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників.

До складу відбіркових комісій у разі потреби входять педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал ВВПУ структурних підрозділів, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видається начальником ВВПУ ДПО не пізніше 1 грудня.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом начальника ВВПУ ДПО з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу училища.

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ВВПУ ДПО у поточному році.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту ВВПУ ДПО, відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти ВВПУ ДПО Міністерства освіти і науки України (сертифікатів про акредитацію, свідоцтв про атестацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна Рада ВВПУ ДПО.

2.2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ВВПУ ДПО;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
 • подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;
 • координує діяльність усіх структурних підрозділів ВВПУ ДПО щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • організовує і проводить профорієнтаційну роботу, консультації з питань вступу на навчання та вибору професій (спеціальностей), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на сайті ВВПУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання.

2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ВВПУ ДПО, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВВПУ ДПО, в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу начальником ВВПУ ДПО та/або виконання процедури вступної кампанії.

ВВПУ ДПО зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВВПУ ДПО не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, визначені Правилами прийому.

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ВВПУ ДПО, журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та або номер особової справи);
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • стать, дата народження;
 • номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий рівень/ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;
 • пріоритетність заяви;
 • подані результати зовнішнього незалежного оцінювання (номер сертифіката та рік його видачі, предмети та бали);
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника про одержання повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

3.2. Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ВВПУ ДПО. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Приймальної комісії.

3.3. Приймальна комісія приймає та розглядає подані вступниками заяви в електронній та паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ВВПУ ДПО. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

3.4. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності) та затверджує його своїм рішенням. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

3.5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВВПУ ДПО протягом робочого дня з дати реєстрації заяви, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів при вступі на базі повної загальної освіти. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому, і повідомляє про це вступника. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному сайті ВВПУ.

3.6. Для проведення вступних іспитів ВВПУ ДПО формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань.

3.7. Розклад вступних іспитів, що проводяться ВВПУ ДПО, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті ВВПУ ДПО та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітніми ступенями та формами здобуття освіти.

3.8. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії.

Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України за попереднім погодженням з Національною поліцією України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

3.9. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в приміщеннях Приймальної комісії не менше одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ВВПУ ДПО, екзаменаційні білети, тестові завдання, порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів) тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Форма вступних випробувань у ВВПУ ДПО і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання результатів вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.
Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, структура оцінки та порядок оцінювання, розробляються і затверджуються ВВПУ ДПО не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ВВПУ ДПО.

Програми вступних іспитів, фахових випробувань, обов’язково оприлюднюються на веб-сайті ВВПУ ДПО. У програмах повинні міститися порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів), критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

4.3. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.4. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного конкурсного предмету проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова відповідної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

4.5. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить ВВПУ ДПО у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.6. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

4.7. Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

Результати вступних іспитів для вступників, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

4.8. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури:

 • твір – 4 години;
 • переказ – 2 години;
 • диктант – 1 година;
 • з інших предметів – 2-3 години;
 • тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.9. Під час проведення вступних іспитів не допускається користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.10. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.11. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.
Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

4.12. Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретарю Приймальної комісії.

4.13. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4. 14. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ВВПУ ДПО членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.15. Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше за мінімальній бал, необхідний для допуску до участі у конкурсі, визначений Правилами прийому та більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали або більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє не менше 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.16. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.17. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Правилами прийому кількість білів, необхідна для допуску до участі в конкурсі до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

4.18. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у цьому закладі вищої освіти.

4.19. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВВПУ ДПО, розглядає Апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника ВВПУ ДПО. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ВВПУ ДПО (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

5. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

5.1. Рейтинговий список вступників формується у разі, якщо їхня кількість перевищує ліцензійний обсяг навчання для здобуття професій освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за формами здобуття освіти.

В рейтинговому списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються дані визначені Умовами прийому.

Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів у строки, визначені Правилами прийому.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на сайті ВВПУ ДПО.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, які складали вступні іспити) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ВВПУ ДПО, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. Накази про зарахування на навчання видаються начальником ВВПУ ДПО на підставі рішення Приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і офіційному сайті ВВПУ ДПО у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в Умовах прийому або відповідно до них.

5.4. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ВВПУ ДПО за власним бажанням, відраховані з ВВПУ ДПО за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

5.5. Зарахованим до складу учнів (студентів), за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ВВПУ ДПО.

5.6. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми здобуття освіти складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради ВВПУ ДПО.

5.7. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.