Положення про мотиваційний лист вступника

1. Загальні положення

1.1. Положення про мотиваційний лист вступника (далі – Положення) розроблено Приймальною комісією Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII та Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році (далі – Порядок прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 15 березня 2023 року №227 відповідно до Правил прийому Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони (далі — Правила прийому).

1.2. Положення визначає порядок подання, рекомендації щодо оформлення та структури, критерії оцінювання мотиваційних листів під час вступу до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони.

1.3. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особистісну зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

1.4. Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.

2. Подання та розгляд мотиваційних листів

2.1. Мотиваційний лист подається разом із заявою на вступ в паперовій формі, у випадках, передбачених Правилами прийому.

2.2. Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску вступника до конкурсного відбору.

2.3. Мотиваційний лист розглядається комісією з оцінювання мотиваційних листів, яка затверджується наказом Начальника училища.

2.4. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для формування рейтингового списку вступників.

2.5. Для розгляду мотиваційних листів створюються експертні комісії, до складу яких входять провідні викладачі навчального закладу.

2.6. За результатами розгляду мотиваційних листів експертні комісії формують протокол та списки рекомендованих до зарахування та передають до Приймальної комісії.

3. Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа

3.1. Мотиваційний лист повинен задовольняти таким вимогам:

 • текст повинен бути лаконічним (рекомендований обсяг 1-2 сторінки формату А4), з поділом на абзаци, кожен з яких містить певну концепцію;
 • в листі неприпустимим є наявність емоційного відтінку, необхідно прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
 • текст повинен бути структурованим: відомості про адресата та вступника, вступ, основна частина, висновки;
 • необхідно уникати орфографічних і стилістичних помилок.

3.2. Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується у правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний …!»). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. У цій частині коротко пояснюються причини обрання навчального закладу, перспективи у професійному розвитку і зростанню вступника.

Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово завершений вигляд. Містить приклади діяльності, успіхів і досягнень вступника, а також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та складається з двох- трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, описанням, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Це свідчить про мотивацію та усвідомлення вибору освітньої програми на здобуття відповідної професії. Описуються факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (успіхи у навчанні, спорті, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо). Подана інформація зможе позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання.

Висновок – підсумкова частина листа. Вона має завершуватись підсумком у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та кар’єрними очікуваннями абітурієнта.

Зразок оформлення мотиваційного листа подано у Додатку 1.

4. Критерії оцінювання мотиваційного листа

Критеріями оцінювання мотиваційного листа є:

 • рівень мотивації щодо вступу до навчального закладу;
 • рівень мотивації щодо вступу на відповідну спеціальність (освітню програму);
 • наявність чіткої структури;
 • наявність здобутків, знань та навичок, які допоможуть при навчанні за обраною спеціальністю;
 • участь у конкурсах, олімпіадах тощо;
 • наявність соціальних навичок, які необхідні для подальшої успішної роботи за фахом;
 • рівень усвідомлення відповідності якостей, здібностей та досягнень вступника вимогам щодо майбутньої професії;
 • наявність навичок в громадській діяльності, участь в спортивних секціях, змаганнях тощо, творчих конкурсах тощо;
 • наявність/відсутність граматичних, орфографічних та пунктуаційних помилок.

5. Робота комісії з оцінювання мотиваційних листів

5.1. Склад Комісії з оцінювання мотиваційних листів, затверджується Головою Приймальної комісії Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони.

5.2. Розгляд мотиваційних листів вступників відбувається на засіданні приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість членів її складу.

Секретар приймальної комісії веде протокол засідання, який затверджується Головою приймальної комісії.

Під час засідання формується відомість, що є невід’ємною складовою протоколу засідання приймальної комісії, в яку записуються дані вступника та результати голосування щодо його мотиваційного листа.

Секретар приймальної комісії наступного дня передає в електронному та друкованому вигляді протокол засідання приймальної комісії відповідальному секретарю приймальної комісії Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони, витяг з якого у вигляді таблиці з прізвищами абітурієнтів у послідовності відповідно до проведеного ранжування та оприлюднює його на веб-сайті навчального закладу.