Правила прийому

до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони у 2020-2021 навчальному році

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну освіту)», «Про фахову передвищу освіту», до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 344 від 09.04.2014) та наказу Міністерства освіти і науки України № 1350 від 30.10.2019 року «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році».

2. Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони у 2020 році визначають порядок відбору, проведення вступних випробувань та зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони (далі – Училище) – є державним закладом третього (вищого) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що надає освітні послуги у сфері професійної (професійно-технічної освіти) за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
– кваліфікованих робітників за професіями 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації, 5169 «Охоронник, охоронець» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 27.09.2016 № 1432л);
у сфері фахової передвищої освіти за освітньо-професійними ступенями:
– фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 262 «Правоохоронна діяльність» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 03.10.2019 № 965-л).

Училище включене до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація № 02-Д-769 від 02.06.2010 року).

Училище здійснює підготовку фахівців та проводить прийом відповідно до ліцензованих обсягів:

Ступінь професійно-технічної освіти, форма навчання Професія, спеціальність Ліцензований обсяг (кількість осіб) Фактичний прийом (к-сть осіб)
ІІ денна 7244.2 “Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації” 150 150
ІІ денна 5169 “Охоронник”, “охоронець” 150 150
ІIІ денна 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
ІІІ заочна 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
ІІІ денна 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75
ІІІ заочна 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75

4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в Училищі відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Прийом на навчання до Училища іноземних громадян та осіб без громадянства не здійснюється.

Особи з особливими освітніми потребами можуть здобувати професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Училищі у разі відсутності протипоказань за обраними професіями (спеціальностями).

5. До Училища приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю) та/або здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

5.1. Прийом до Училища здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на ІІ-му ступені професійної (професійно-технічної) освіти та освітньо-професійному ступені «фаховий молодший бакалавр». Підготовка за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спорідненими професіями.

5.2. Професія «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» є спорідненою зі спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», а професія «Охоронник, охоронець» – зі спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (додаток 1).

6. Навчання проводиться:
6.1. на ІІ-му ступені професійної (професійно-технічної) освіти – за денною формою навчання;
6.2. на ІІІ-му ступені професійної (професійно-технічної) освіти – за денною та заочною формою навчання;

7. Фінансування підготовки фахівців проводиться:
7.1. за рахунок коштів юридичних осіб;
7.2. за рахунок коштів фізичних осіб;
7.3. вартість навчання 1-го здобувача освіти в рік складає:

7.3.1 на денній формі за рік навчання за спеціальністю:
«Телекомунікації та радіотехніка» – 8000 гривень,
«Правоохоронна діяльність» – 9000 гривень,

7.3.2. на заочній формі за рік навчання за спеціальністю:
«Телекомунікації та радіотехніка» – 5700 гривень,
«Правоохоронна діяльність» – 6500 гривень.

7.3.3. вартість навчання 1-го учня на ІІ-му ступені професійно-технічної освіти з отримання робітничої професії:
«Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» – 5700 гривень;
«Охоронник, охоронець» – 6000 гривень.

Оплата освітніх послуг здійснюється без нарахування ПДВ і сплачується в порядку, визначеному договором про навчання (згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.1999 №61 «Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» (№168/97-ВР) від оподаткування звільняються операції з надання послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти закладами освіти, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг. Оплата за навчання здійснюється після зарахування в навчальний заклад.

8. Організацію прийому вступників до Училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника училища відповідно до затвердженого положення. Головою приймальної комісії призначається начальник училища.

8.2. Приймальна комісія Училища працює з понеділка по п’ятницю з 9 години 00 хвилин до 17 годин 30 хвилин.

8.3. Для проведення вступних іспитів створюються предметні екзаменаційні комісії, для проведення фахових випробувань – фахові атестаційні комісії, персональний склад яких затверджується наказом начальника училища відповідно до затвердженого положення.

8.4. Голова приймальної комісії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

8.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті Училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

8.6. Приймальна комісія діє відповідно до Положення про приймальну комісію Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони, яке затверджується начальником Училища.

9. На період вступних випробувань вступники житлом та харчуванням не забезпечуються.

Після зарахування на навчання здобувачі освіти забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць. Поселення до гуртожитку здійснюється за заявою здобувача освіти або його законного представника та укладення відповідного договору.

ІІ. Визначення термінів

У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» або освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, фахового випробування;
вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;
небюджетна конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до цих Правил прийому на основі конкурсних балів за рейтинговим списком вступників;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих Правил;
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (денна форма навчання)

1. Вимоги до рівня освіти вступників

1.1. На денну форму навчання для здобуття професії за освітньо- кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника (первинна професійна підготовка) приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю).

1.2. Училище проводить прийом на навчання та здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників відповідно до таких ліцензованих обсягів:

Професія Ліцензований обсяг (кількість осіб) Термін навчання
5169 Охоронник, Охоронець 150 6 місяців
724.2 Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 150 6 місяців

1.3. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

1.4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Училище, що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника відповідно до наявних ліцензій.

2. Строки прийому заяв і документів на навчання, вступних іспитів, конкурсного відбору

Прийом документів на навчання проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії За кошти фізичних та юридичних осіб
Прийом, реєстрація заяв та документів вступників приймальною комісією Училища 25 травня – 14 серпня
Вступні випробування 17 серпня – 21 серпня
Конкурсний відбір, оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування 25 серпня – 26 серпня
Зарахування на навчання 31 серпня

3. Порядок відбору вступників та прийому документів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

3.1. Вступники, особисто подають до приймальної комісії заяву встановленого зразка про вступ, вказуючи обрану професію до якої додають:
документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його завірену копію;
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років (за бажанням вступника) з української мови та літератури, фізики (або математики), історії України (або географії);
– медичну довідку за формою 086-О, з урахуванням вимог наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах МОЗ України за місцем свого проживання;
– чотири фотокартки розміром 3х4 см;
– паспорт громадянина України;
– документ про відношення до військової служби (військовий квиток або свідоцтво про приписку до призовної дільниці);
– ідентифікаційний код.

3.2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Училища або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4. Конкурсний відбір, його організація та проведення

4.1. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань:

– у формі зовнішнього незалежного оцінювання:
для професії 5169 «Охоронник, охоронець» з предметів українська мова та література, історія України або географія;
для професії 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» з предметів українська мова та література, фізика або математика.

Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів сертифікату ЗНО складає не менше 100.

– у формі вступних іспитів для вступників, які не складали ЗНО або бали сертифікату нижчі 100:
з української мови (диктант) та історії України або географії на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за професіями «Охоронник, охоронець»;
з української мови (диктант) та математики або фізики на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації».

4.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

4.3. Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета (українська мова та література);

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета (для професії 5169 «Охоронник, охоронець» – історія України або географія; для професії 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» – фізика або математика);

А – середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до додатку 2 (оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12»).

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів

Оцінювання результатів вступних іспитів здійснюється за 12-бальною системою з подальшим переведенням за шкалою від 100 до 200 (додаток 3).

4.4. Мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів.

4.5. Програми вступних іспитів затверджує голова Приймальної комісії Училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.7. Апеляції на результати вступного випробовування розглядає апеляційна комісія Училища, склад якої затверджується начальником училища відповідно до затвердженого положення. У разі оскарження результатів вступного випробування вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5. Організація конкурсу та зарахування на навчання

5.1. На основі конкурсного балу формується рейтинговий список, за яким здійснюється зарахування.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов (при позитивних результатах складання вступних випробувань):
5.2.1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
5.2.3. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
5.2.4. діти працівників ОВС, які загинули під час виконання службових обов’язків;
5.2.5. діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
5.2.6. випускники закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, нагороджені золотою медаллю та срібною медаллю;
5.2.7. учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських олімпіад або конкурсів;
5.2.8. особи, які мають вищі бали у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури, фізики, історії України, математики та географії;
5.2.9. особи, які мають вищий середній бал документу державного зразка про повну загальну середню освіту;
5.2.10. особи, яких направляють на навчання територіальні підрозділи поліції охорони.

5.3. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог цих Правил прийому.

5.4. Наказ про зарахування до Училища видається начальником училища на підставі рішення Приймальної комісії.

5.5. Оформлення зарахування після конкурсного випробування супроводжується обов’язковим укладанням договору між Училищем, замовником робітничих кадрів (підрозділом, підприємством, організацією, установою) або вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) про надання освітніх послуг. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5.6. Додаткове зарахування на вільні місця може бути здійснене до 30 вересня на підставі нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України.

5.7. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільненні при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

5.8. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

5.9. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються в училищі протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

IV. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

1. Вимоги до рівня освіти вступників

1.1. На денну та заочну форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти другого або третього атестаційного рівнів приймаються громадяни України, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність.

Професія «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» є спорідненою зі спеціальністю «Телекомунікація та радіотехніка», а професія «Охоронник, Охоронець» – зі спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

1.2. Учні Училища, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти (перший курс навчання) і пройшли державну кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь професійної (професійно-технічної) освіти на основі результатів вступних іспитів, фахового випробування та конкурсного відбору за умови вступу на споріднену спеціальність.

1.3. Випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, робітники, особи з числа незайнятого населення, які мають повну загальну середню освіту та завершили навчання на другому ступені, мають необхідний рівень кваліфікації з відповідних професій та отримали диплом державного зразка приймаються до Училища шляхом зарахування на третій ступінь професійної (професійно-технічної) освіти на основі результатів вступних іспитів, фахового випробування та конкурсного відбору за умови вступу на споріднену спеціальність.

1.4. Училище проводить прийом на навчання та здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка з добувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та таких ліцензованих обсягів:

Форма навчання Назва спеціальності Назва освітньої програми Ліцензований обсяг (к-сть осіб) Термін навчання
Денна 262 «Правоохоронна діяльність» Правоохоронна діяльність 75 2 роки
Заочна 262 «Правоохоронна діяльність» Правоохоронна діяльність 75 2 роки
Денна 172 «Телекомунікація та радіотехніка» Телекомунікація та радіотехніка 75 2 роки
Заочна 172 «Телекомунікація та радіотехніка» Телекомунікація та радіотехніка 75 2 роки

1.5. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.

2. Строки прийому заяв і документів на навчання, вступних іспитів, конкурсного відбору

2.1. Прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться у терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Прийом заяв приймальною комісією Училища 2 – 3 березня 2 – 3 березня
Вступні випробування 4 – 5 березня 4 – 5 березня
Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування 6 березня 6 березня
Закінчення строку подання оригіналів документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень не пізніше 18:00 години 6 березня не пізніше 18:00 години 6 березня
Зарахування на навчання 9 березня 9 березня

3. Порядок відбору вступників та прийому документів на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

3.1. Вступники (учні Училища), які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти (перший курс навчання) і пройшли державну кваліфікаційну атестацію, особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ, вказуючи обрану спеціальність та форму навчання до якої додають документ державного зразка про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за результатами закінчення другого ступеня і додаток до нього.

3.2. Випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, робітники, особи з числа незайнятого населення, які мають повну загальну середню освіту та завершили навчання на другому ступені, мають необхідний рівень кваліфікації з відповідних професій (споріднених) та отримали диплом державного зразка особисто подають до приймальної комісії:
– заяву про вступ, вказуючи обрану спеціальність та форму навчання;
– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2019 років (за бажанням вступника) з української мови та літератури;
– диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
– медичну довідку за формою 086-О, з урахуванням вимог наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах МОЗ України за місцем свого проживання;
– чотири фотокартки розміром 3х4 см;
– паспорт громадянина України;
– документ про відношення до військової служби (військовий квиток або свідоцтво про приписку до призовної дільниці);
– ідентифікаційний код.

3.3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Училища або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4. Конкурсний відбір, його організація та проведення

4.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, зараховуються результати:

Найменування спеціальності Форма навчання Перелік вступних іспитів Форма вступного іспиту
262 «Правоохоронна діяльність» Денна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування
262 «Правоохоронна діяльність» Заочна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування
172 «Телекомунікації та радіотехніка» Денна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування
172 «Телекомунікації та радіотехніка» Заочна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування

4.2. За результатами вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування вступнику виставляються оцінки за шкалою 100-200.

4.3. Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = ПІ + П2 + ОУ

де ПІ – оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 року;
П2 – оцінка фахового вступного випробування;
ОУ – бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Оцінювання результатів вступних іспитів здійснюється за 12-бальною системою з подальшим переведенням за шкалою від 100 до 200 (додаток 3).

4.4. Мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань (або результатів ЗНО з української мови та літератури), з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів.

4.5. Програми фахових випробувань затверджує голова Приймальної комісії Училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.7. Апеляції на результати вступного випробовування розглядає апеляційна комісія Училища, склад якої затверджується начальником відповідно до затвердженого положення. У разі оскарження результатів вступного випробування вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5. Організація конкурсу та зарахування на навчання

5.1. На основі конкурсного балу формується рейтинговий список, за яким здійснюється зарахування.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов (при позитивних результатах складання вступних випробувань):
5.2.1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
5.2.3. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
5.2.4. діти працівників ОВС, які загинули під час виконання службових обов’язків;
5.2.5. діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
5.2.6. випускники, які завершили навчання на ІІ ступені, отримавши диплом з відзнакою;
5.2.7. особи, яких направляють на навчання територіальні підрозділи поліції охорони.

5.3. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог цих Правил прийому.

5.4. Наказ про зарахування до Училища видається начальником училища на підставі рішення Приймальної комісії.

5.5. Оформлення зарахування після конкурсного відбору супроводжується обов’язковим укладанням договору між Училищем, замовником освітніх послуг (підрозділом, підприємством, організацією, установою) або вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) про надання освітніх послуг. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5.6. Додаткове зарахування на вільні місця може бути здійснене до 30 вересня на підставі нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України та за умови виконання навчального плану.

5.7. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільненні при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

5.8. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

5.9. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються в училищі протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

V. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Право на акредитацію мають українські засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, інтернет-видання, незалежні журналісти (у тому числі фотокореспонденти та оператори).

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України та/або Національної поліції України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України та/або Національною поліцією України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Училище створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

Ухвалено на засіданні Педагогічної ради
Вінницького вищого професійного училища
Департаменту поліції охорони
протокол №14 від 28.11.2019