Правила прийому

до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони в 2023 році

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної освіти України» (із змінами), від 15 березня 2023 року № 277 «Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році».

2. Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони в 2023 році визначають порядок відбору, проведення вступних випробувань та зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони (далі – Училище) – є державним закладом третього (вищого) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що надає освітні послуги:
– у сфері професійної (професійно-технічної освіти) за освітньо-кваліфікаційними рівнями кваліфікованих робітників за професіями 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації, 5169 «Охоронник, охоронець» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 27.09.2016 №1432л);
– у сфері фахової передвищої освіти за освітньо-професійними ступенями фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 262 «Правоохоронна діяльність» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 03.10.2019 №965-л).

Училище включене до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація № 02-Д-769 від 02.06.2010 року).

Училище здійснює підготовку фахівців та проводить прийом відповідно до ліцензованих обсягів:

Освітньо-кваліфікаційний рівень
Освітньо-професійний ступінь
Професія, спеціальність Ліцензований обсяг (кількість осіб) Фактичний прийом (к-сть осіб)
Кваліфікований робітник (денна) 7244.2 “Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації” 150 150
Кваліфікований робітник (денна) 5169 “Охоронник”, “охоронець” 150 150
Фаховий молодший бакалавр (денна) 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
Фаховий молодший бакалавр (заочна) 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
Фаховий молодший бакалавр (денна) 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75
Фаховий молодший бакалавр (заочна) 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75

4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в Училищі відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Прийом на навчання до Училища іноземних громадян та осіб без громадянства не здійснюється.

Особи з особливими освітніми потребами можуть здобувати професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Училищі у разі відсутності протипоказань за обраними професіями (спеціальностями).

5. До Училища приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю) та/або здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

5.1. Прийом до Училища здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Підготовка за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спорідненими професіями.

5.2. Професія 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» є спорідненою зі спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», а професії 5169 «Охоронник, охоронець», 5162 «Поліцейський за спеціалізаціями» – зі спеціальністю 269 «Правоохоронна діяльність» (додаток 1).

6. Навчання проводиться:
– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» – за денною формою навчання;
– за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра – за денною та заочною формою навчання.

7. Фінансування підготовки фахівців проводиться:
7.1. за рахунок коштів юридичних осіб;
7.2. за рахунок коштів фізичних осіб;
7.3. вартість навчання 1-го здобувача освіти складає:
7.3.1 вартість навчання 1-го учня за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з отримання робітничої професії:
— 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» – 9000 грн.
— 5169 «Охоронник, охоронець» – 11000 грн.
7.3.2 вартість навчання 1-го студента за освітньо-професійним ступенем «фахового молодшого бакалавра» складає:
на денній формі за один семестр навчання за спеціальністю:
— 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – 7000 грн.
— 269 «Правоохоронна діяльність» – 8650 грн.
7.3.3. на заочній формі за рік навчання за спеціальністю:
— 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – 8800 грн.
— 269 «Правоохоронна діяльність» – 11500 грн.

Оплата освітніх послуг здійснюється без нарахування ПДВ і сплачується в порядку, визначеному договором про навчання. Оплата за навчання здійснюється після зарахування.

8. Організацію прийому вступників до Училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника училища відповідно до затвердженого положення. Головою приймальної комісії призначається начальник училища.

8.1. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу начальником училища.

8.2. Приймальна комісія Училища працює з понеділка по п’ятницю з 9 години 00 хвилин до 17 годин 30 хвилин.

8.3. Для проведення співбесід створюються предметні екзаменаційні комісії, персональний склад яких затверджується наказом начальника училища відповідно до затвердженого положення.

8.4. Голова приймальної комісії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

8.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті Училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

8.6. Приймальна комісія діє відповідно до Положення про приймальну комісію Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони, яке затверджується начальником Училища.

9. На період вступних випробувань вступники житлом та харчуванням не забезпечуються.

Після зарахування на навчання здобувачі освіти забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць. Поселення до гуртожитку здійснюється за заявою здобувача освіти або його законного представника та укладення відповідної угоди.

10. У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та/або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, фахового випробування;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного балу вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;
вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі – заява) – запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним заклад освіти, та конкурсну пропозицію;
конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників для здобуття фахової передвищої освіти на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, одну або декілька спеціалізацій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, основу вступу, рік та строк навчання, із зазначенням форми вступного випробування (якщо передбачено) та вимог до мотиваційних листів вступників небюджетна конкурсна;
конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка визначається результатом вступного випробування та іншими конкурсними показниками з округленням до одиниці відповідно до цього Порядку та Правил прийому;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів відповідно до цього Порядку (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);
мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником додаються копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на якій не передбачено місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);
організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти роботодавця;
особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або двох предметів (дисциплін);
статус заяви – параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень:
“Зареєстровано в ЄДЕБО” – підтвердження факту подання заяви до обраного вступником закладу освіти;
“Потребує уточнення вступником” – заяву прийнято закладом освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
“Зареєстровано в закладі освіти” – заяву прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
“Відмовлено закладом освіти” – зареєстровану заяву вступника не допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу заклад освіти зазначає причину відмови;
“Скасовано вступником” – подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
“Скасовано закладом освіти” – подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
“Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)” – подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;
“Допущено до конкурсу” – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за державним або регіональним замовленням, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
“Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)” – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:
вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Порядку прийому;
вступник у встановлені строки не виконав вимог Порядку прийому для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
вступника зараховано за іншою заявою на навчання за державним або регіональним замовленням, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
“Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)” – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен виконати вимоги для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;
“Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)” – вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;
“Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)” – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
“Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)” – вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;
“Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)” – наказом про зарахування вступника зараховано до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням;
“Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)” – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
“Скасовано зарахування” – скасовано зарахування вступника до закладу освіти;
чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу освіти, від п’яти до тридцяти календарних днів.

ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (денна форма навчання)

1. Вимоги до рівня освіти вступників

1.1. На денну форму навчання для здобуття професії за освітньо- кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника (первинна професійна підготовка) приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю).

1.2. Училище проводить прийом на навчання та здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників відповідно до таких ліцензованих обсягів:

Професія Ліцензований обсяг (кількість осіб) Термін навчання
5169 Охоронник, Охоронець 150 9 місяців
7244.2 Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 150 9 місяців

1.3. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

1.4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Училище, що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника відповідно до наявних ліцензій.

2. Строки прийому заяв і документів на навчання, вступних іспитів, конкурсного відбору

Прийом документів на навчання проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії За кошти фізичних та юридичних осіб
Прийом, реєстрація заяв та документів вступників приймальною комісією 22 травня – 11 серпня
Вступні випробування 14 серпня – 18 серпня
Конкурсний відбір, оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування 21 серпня – 25 серпня
Зарахування на навчання 31 серпня

3. Порядок відбору вступників та прийому документів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

3.1. Вступники, особисто подають до приймальної комісії заяву встановленого зразка про вступ, вказуючи обрану професію, до якої додають:
— документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його завірену копію;
— сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років (за бажанням вступника) з української мови, фізики (або математики), історії України (або географії);
або національного мультипредметного теста 2022 року;
або національного мультипредметного теста 2023 року.
— медичну довідку за формою 086-о. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах МОЗ України за місцем свого проживання;
— чотири фотокартки розміром 3х4 см;
— паспорт громадянина України;
— військово-облікові документи (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків передбачених законодавством;
— ідентифікаційний код.

3.2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Училища або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4. Конкурсний відбір, його організація та проведення

4.1. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань:
– у формі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредментного тесту:
— для професії 5169 «Охоронник, охоронець» з предметів українська мова, історія України або географія;
— для професії 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» з предметів українська мова, фізика або математика.

Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів сертифікату ЗНО або НМТ складає не менше 100.

– у формі вступних співбесід для вступників, які не складали ЗНО чи НМТ, а бали сертифікату нижчі 100:
— з української мови (диктант) та історії України або географії на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за професіями «Охоронник, охоронець»;
— з української мови (диктант) та математики або фізики на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації».

4.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

4.3. Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + А,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ) або вступної співбесіди з першого предмета (українська мова);
П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ), вступного іспиту з другого предмета (для професії 5169 «Охоронник, охоронець» – історія України або географія; для професії 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» – фізика або математика);
А – середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до додатку 2 (оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12»).

Оцінювання результатів вступних іспитів здійснюється за 12-бальною системою з подальшим переведенням за шкалою від 100 до 200 (додаток 2,3).

4.4. Мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів.

4.5. Програми вступних іспитів затверджує голова Приймальної комісії Училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.7. Апеляції на результати вступного випробовування розглядає апеляційна комісія Училища, склад якої затверджується начальником училища відповідно до затвердженого положення. У разі оскарження результатів вступного випробування вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5. Організація конкурсу та зарахування на навчання

5.1. На основі конкурсного балу формується рейтинговий список, за яким здійснюється зарахування.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов (при позитивних результатах складання вступних випробувань):
5.2.1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
5.2.3. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
5.2.4. діти працівників ОВС, які загинули під час виконання службових обов’язків;
5.2.5. діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
5.2.6. особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року;
5.2.7. діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа;
5.2.8. особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
5.2.9. особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
5.2.10. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
5.2.11. особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
5.2.12. учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських олімпіад або конкурсів;
5.2.13. особи, які мають вищі бали у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури, фізики, історії України, математики та географії;
5.2.14. особи, які мають вищий середній бал документу державного зразка про повну загальну середню освіту;
5.2.15. особи, яких направляють на навчання територіальні підрозділи поліції охорони.

5.3. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог цих Правил прийому.

5.4. Наказ про зарахування до Училища видається начальником училища на підставі рішення Приймальної комісії.

5.5. Оформлення зарахування після конкурсного випробування супроводжується обов’язковим укладанням договору між Училищем, замовником робітничих кадрів (підрозділом, підприємством, організацією, установою) або вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) про надання освітніх послуг. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5.6. Додаткове зарахування на вільні місця може бути здійснене до 30 вересня на підставі нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України.

5.7. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільненні при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

5.8. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

5.9. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються в училищі протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

III. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

1. Вимоги до рівня освіти вступників

1.1. На денну та заочну форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються громадяни України, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність.

Професія 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» є спорідненою зі спеціальністю 172 «Телекомунікація та радіотехніка», а професії 5169 «Охоронник, Охоронець», 5162 «Поліцейський за спеціалізаціями» – зі спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

1.2. Училище проводить прийом на навчання та здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та таких ліцензованих обсягів:

Форма навчання Назва спеціальності Назва освітньої програми Ліцензований обсяг (к-сть осіб) Термін навчання
Денна 262 «Правоохоронна діяльність» Правоохоронна діяльність 75 1 рік 6 місяців
Заочна 262 «Правоохоронна діяльність» Правоохоронна діяльність 75 1 рік 10 місяців
Денна 172 «Телекомунікація та радіотехніка» Телекомунікація та радіотехніка 75 1 рік 6 місяців
Заочна 172 «Телекомунікація та радіотехніка» Телекомунікація та радіотехніка 75 1 рік 10 місяців

1.3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.

2. Строки прийому заяв і документів на навчання, вступних іспитів, конкурсного відбору

2.1. Прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводитиметься у декілька сесій:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Прийом заяв приймальною комісією Училища (перша сесія) 3 липня – 31 липня 3 липня – 31 липня
Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування (перша сесія) 1 серпня 1 серпня
Закінчення строку подання оригіналів документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень для вступників першої сесії не пізніше 18:00 години 2 серпня не пізніше 18:00 години 2 серпня
Вступні випробування (друга сесія) 7 серпня – 29 серпня 7 серпня – 29 серпня
Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування (друга сесія) 30 серпня 30 серпня
Закінчення строку подання оригіналів документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень для вступників другої сесії не пізніше 18:00 години 31 серпня не пізніше 18:00 години 31 серпня
Зарахування на навчання 31 серпня 31 серпня

3. Порядок відбору вступників та прийому документів на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

3.1. Вступники (учні Училища), які успішно закінчили освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» (перший курс навчання). Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі вступу КР подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти (через електронний кабінет ЄДЕБО). До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронній формі (електронній або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на електронну поштову скриньку vstup@vvpu.com.ua;

3.2. Випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, робітники, особи з числа незайнятого населення, які мають повну загальну середню освіту та завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», мають необхідний рівень кваліфікації із споріднених професій та отримали диплом державного зразка особисто подають до приймальної комісії:
— першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти;
— до заяви вступник додає мотиваційний лист;
— сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років (за бажанням вступника) з української мови та літератури
або національного мультипредметного теста 2022 року;
— або національного мультипредметного теста 2023 року;
— диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
— медичну довідку за формою 086-о. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах МОЗ України за місцем свого проживання;
— чотири фотокартки розміром 3х4 см;
— паспорт громадянина України;
— військово-облікові документи (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків передбачених законодавством;
— ідентифікаційний код.

3.3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Училища або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

3.4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти».

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

4. Конкурсний відбір, його організація та проведення

4.1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на основі КР для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – на основі розгляду мотиваційних листів;

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений).

5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

5.1. За результатами оцінки мотиваційних листів формується рейтинговий список, за яким здійснюється зарахування.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов (при позитивній оцінці мотиваційного листа):
5.2.1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
5.2.3. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
5.2.4. діти працівників ОВС, які загинули під час виконання службових обов’язків;
5.2.5. діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
5.2.6. особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року;
5.2.7. діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа;
5.2.8. особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
5.2.9. особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
5.2.10. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
5.2.11. особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

5.3. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог цих Правил прийому.

5.4. Наказ про зарахування до Училища видається начальником училища на підставі рішення Приймальної комісії.

5.5. Оформлення зарахування після конкурсного відбору супроводжується обов’язковим укладанням договору між Училищем, замовником освітніх послуг (підрозділом, підприємством, організацією, установою) або вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) про надання освітніх послуг. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

5.6. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5.7. Додаткове зарахування на вільні місця може бути здійснене відповідно до вимог чинного законодавства та за умови виконання навчального плану.

5.8. Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності та результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу зазначено та виконується відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту поліції охорони.

5.9. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільненні при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

5.10. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

5.11. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються в училищі протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

IV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Право на акредитацію мають українські засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, інтернет-видання, незалежні журналісти (у тому числі фотокореспонденти та оператори).

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України та/або Національної поліції України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України та/або Національною поліцією України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Училище створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

Ухвалено на засіданні Педагогічної ради
Вінницького вищого професійного училища
Департаменту поліції охорони
протокол № 5 від 01.05.2023