Правила прийому

до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони в 2022 році

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну освіту)», «Про фахову передвищу освіту», до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної освіти України» (із змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України №1159 від 29.10.2021 року «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році».

2. Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони в 2022 році визначають порядок відбору, проведення вступних випробувань та зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони (далі – Училище) – є державним закладом третього атестаційного рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що надає освітні послуги:
– у сфері професійної (професійно-технічної освіти) за освітньо-кваліфікаційними рівнями кваліфікованих робітників за професіями 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації, 5169 «Охоронник, охоронець» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 27.09.2016 № 1432 л);
– у сфері фахової передвищої освіти за освітньо-професійними ступенями фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 262 «Правоохоронна діяльність» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 03.10.2019 № 965-л).

Училище включене до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація № 02-Д-769 від 02.06.2010 року).

Училище здійснює підготовку фахівців та проводить прийом відповідно до ліцензованих обсягів:

Освітньо-кваліфікаційний рівень
Освітньо-професійний ступінь
Професія, спеціальність Ліцензований обсяг (кількість осіб) Фактичний прийом (к-сть осіб)
Кваліфікований робітник (денна) 7244.2 “Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації” 150 150
Кваліфікований робітник (денна) 5169 “Охоронник”, “охоронець” 150 150
Фаховий молодший бакалавр (денна) 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
Фаховий молодший бакалавр (заочна) 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
Фаховий молодший бакалавр (денна) 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75
Фаховий молодший бакалавр (заочна) 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75

4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в Училищі відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Прийом на навчання до Училища іноземних громадян та осіб без громадянства не здійснюється.

Особи з особливими освітніми потребами можуть здобувати професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Училищі у разі відсутності протипоказань за обраними професіями (спеціальностями).

5. До Училища приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю) та/або здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

5.1. Прийом до Училища здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Підготовка за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спорідненими професіями.

5.2. Професія 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» є спорідненою зі спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», а професії 5169 «Охоронник, охоронець», 5162 «Поліцейський за спеціалізаціями» – зі спеціальністю 269 «Правоохоронна діяльність» (додаток 1).

6. Навчання проводиться:
— за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» – за денною формою навчання;
— за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра – за денною та заочною формою навчання.

7. Фінансування підготовки фахівців проводиться:
7.1. за рахунок коштів юридичних осіб;
7.2. за рахунок коштів фізичних осіб;
7.3. вартість навчання 1-го здобувача освіти в рік складає:
7.3.1 на денній формі за рік навчання за спеціальністю:
— 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – 10000 грн.,
— 269 «Правоохоронна діяльність» – 12000 грн.,
7.3.2. на заочній формі за рік навчання за спеціальністю:
— 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – 8000 грн.,
— 269 «Правоохоронна діяльність» – 9600 грн.
7.3.3. вартість навчання 1-го учня за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з отримання робітничої професії:
— 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» – 8500 грн.;
— 5169 «Охоронник, охоронець» – 10000 грн.

Оплата освітніх послуг здійснюється без нарахування ПДВ і сплачується в порядку, визначеному договором про навчання. Оплата за навчання здійснюється після зарахування в навчальний заклад.

8. Організацію прийому вступників до Училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника училища відповідно до затвердженого положення. Головою приймальної комісії призначається начальник училища.

8.1. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу начальником училища.

8.2. Приймальна комісія Училища працює з понеділка по п’ятницю з 9 години 00 хвилин до 17 годин 30 хвилин.

8.3. Для проведення вступних іспитів створюються предметні екзаменаційні комісії, для проведення фахових випробувань – фахові атестаційні комісії, персональний склад яких затверджується наказом начальника училища відповідно до затвердженого положення.

8.4. Голова приймальної комісії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

8.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті Училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

8.6. Приймальна комісія діє відповідно до Положення про приймальну комісію Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони, яке затверджується начальником Училища.

9. На період вступних випробувань вступники житлом та харчуванням не забезпечуються.

Після зарахування на навчання здобувачі освіти забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць. Поселення до гуртожитку здійснюється за заявою здобувача освіти або його законного представника та укладення відповідної угоди.

10. У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та/або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, фахового випробування;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного балу вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та/або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;
конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил прийому;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих Правил;
конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання;
організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти роботодавця;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей;
чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії.

ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (денна форма навчання)

1. Вимоги до рівня освіти вступників

1.1. На денну форму навчання для здобуття професії за освітньо- кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника (первинна професійна підготовка) приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю).

1.2. Училище проводить прийом на навчання та здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників відповідно до таких ліцензованих обсягів:

Професія Ліцензований обсяг (кількість осіб) Термін навчання
5169 Охоронник, Охоронець 150 9 місяців
7244.2 Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 150 9 місяців

1.3. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

1.4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Училище, що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника відповідно до наявних ліцензій.

2. Строки прийому заяв і документів на навчання, вступних іспитів, конкурсного відбору

Прийом документів на навчання проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії За кошти фізичних та юридичних осіб
Прийом, реєстрація заяв та документів вступників приймальною комісією Училища 23 травня – 12 серпня
Вступні випробування 15 серпня – 19 серпня
Конкурсний відбір, оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування 22 серпня – 26 серпня
Зарахування на навчання 31 серпня

3. Порядок відбору вступників та прийому документів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

3.1. Вступники, особисто подають до приймальної комісії заяву встановленого зразка про вступ, вказуючи обрану професію, до якої додають:
— документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його завірену копію;
— сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років (за бажанням вступника) з української мови, фізики (або математики), історії України (або географії);
— медичну довідку за формою 086-о. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах МОЗ України за місцем свого проживання;
— чотири фотокартки розміром 3х4 см;
— паспорт громадянина України;
— військово-облікові документи (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків передбачених законодавством;
— ідентифікаційний код.

3.2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Училища або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4. Конкурсний відбір, його організація та проведення

4.1. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань:

— у формі зовнішнього незалежного оцінювання:
— для професії 5169 «Охоронник, охоронець» з предметів українська мова, історія України або географія;
— для професії 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» з предметів українська мова, фізика або математика.

Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів сертифікату ЗНО складає не менше 100.

— у формі вступних іспитів для вступників, які не складали ЗНО або бали сертифікату нижчі 100:
— з української мови (диктант) та історії України або географії на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за професіями «Охоронник, охоронець»;
— з української мови (диктант) та математики або фізики на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації».

4.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

4.3. Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + А

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета (українська мова);

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета (для професії 5169 «Охоронник, охоронець» – історія України або географія; для професії 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» – фізика або математика);

А – середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до додатку 2 (оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12»).

Оцінювання результатів вступних іспитів здійснюється за 12-бальною системою з подальшим переведенням за шкалою від 100 до 200 (додаток 3).

4.5. Програми вступних іспитів затверджує голова Приймальної комісії Училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.7. Апеляції на результати вступного випробовування розглядає апеляційна комісія Училища, склад якої затверджується начальником училища відповідно до затвердженого положення. У разі оскарження результатів вступного випробування вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5. Організація конкурсу та зарахування на навчання

5.1. На основі конкурсного балу формується рейтинговий список, за яким здійснюється зарахування.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов (при позитивних результатах складання вступних випробувань):
5.2.1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
5.2.3. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
5.2.4. діти працівників ОВС, які загинули під час виконання службових обов’язків;
5.2.5. діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
5.2.6. учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських олімпіад або конкурсів;
5.2.7. особи, які мають вищі бали у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури, фізики, історії України, математики та географії;
5.2.8. особи, які мають вищий середній бал документу державного зразка про повну загальну середню освіту;
5.2.9. особи, яких направляють на навчання територіальні підрозділи поліції охорони.

5.3. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог цих Правил прийому.

5.4. Наказ про зарахування до Училища видається начальником училища на підставі рішення Приймальної комісії.

5.5. Оформлення зарахування після конкурсного випробування супроводжується обов’язковим укладанням договору між Училищем, замовником робітничих кадрів (підрозділом, підприємством, організацією, установою) або вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) про надання освітніх послуг. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5.6. Додаткове зарахування на вільні місця може бути здійснене до 30 вересня на підставі нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України.

5.7. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільненні при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

5.8. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

5.9. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються в училищі протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

III. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

1. Вимоги до рівня освіти вступників

1.1. На денну та заочну форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються громадяни України, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність.

Професія 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» є спорідненою зі спеціальністю 172 «Телекомунікація та радіотехніка», а професії 5169 «Охоронник, Охоронець», 5162 «Поліцейський за спеціалізаціями» – зі спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

1.2. Училище проводить прийом на навчання та здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та таких ліцензованих обсягів:

Форма навчання Назва спеціальності Назва освітньої програми Ліцензований обсяг (к-сть осіб) Термін навчання
Денна 262 «Правоохоронна діяльність» Правоохоронна діяльність 75 1 рік 6 місяців
Заочна 262 «Правоохоронна діяльність» Правоохоронна діяльність 75 1 рік 10 місяців
Денна 172 «Телекомунікація та радіотехніка» Телекомунікація та радіотехніка 75 1 рік 6 місяців
Заочна 172 «Телекомунікація та радіотехніка» Телекомунікація та радіотехніка 75 1 рік 10 місяців

1.3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.

2. Строки прийому заяв і документів на навчання, вступних іспитів, конкурсного відбору

2.1. Прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводитиметься у декілька сесій:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Прийом заяв приймальною комісією Училища 30 травня – 12 серпня 30 травня – 12 серпня
Вступні випробування (перша сесія) 6 червня – 8 червня 6 червня – 8 червня
Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування (перша сесія) 9 червня 9 червня
Закінчення строку подання оригіналів документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень для вступників першої сесії не пізніше 18:00 години 9 червня не пізніше 18:00 години 9 червня
Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування (друга сесія) 22 серпня 22 серпня
Закінчення строку подання оригіналів документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень для вступників другої сесії не пізніше 18:00 години 23 серпня не пізніше 18:00 години 23 серпня
Зарахування на навчання 31 серпня 31 серпня

3. Порядок відбору вступників та прийому документів на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

3.1. Вступники (учні Училища), які успішно закінчили освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» (перший курс навчання), особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ, вказуючи обрану спеціальність та форму навчання до якої додають документ державного зразка про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника і додаток до нього.

3.2. Випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, робітники, особи з числа незайнятого населення, які мають повну загальну середню освіту та завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», мають необхідний рівень кваліфікації із споріднених професій та отримали диплом державного зразка особисто подають до приймальної комісії:
— заяву про вступ, вказуючи обрану спеціальність та форму навчання;
— сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років (за бажанням вступника) з української мови та літератури;
— диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
— медичну довідку за формою 086-о. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах МОЗ України за місцем свого проживання;
— чотири фотокартки розміром 3х4 см;
— паспорт громадянина України;
— військово-облікові документи (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків передбачених законодавством;
— ідентифікаційний код.

3.3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Училища або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4. Конкурсний відбір, його організація та проведення

4.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, зараховуються результати:

Найменування спеціальності Форма навчання Перелік вступних іспитів Форма вступного іспиту
262 «Правоохоронна діяльність» Денна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування
262 «Правоохоронна діяльність» Заочна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування
172 «Телекомунікації та радіотехніка» Денна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування
172 «Телекомунікації та радіотехніка» Заочна 1. Українська мова
2. Фахове вступне випробування
1.Сертифікат ЗНО або диктант
2.Тестування

4.2. За результатами вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування вступнику виставляються оцінки за шкалою 100-200.

4.3. Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = ПІ + П2 + ОУ

де ПІ – оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років;
П2 – оцінка фахового вступного випробування;
ОУ – бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, за необхідності середній бал диплому кваліфіковано робітника.

Оцінювання результатів вступних іспитів здійснюється за 12-бальною системою з подальшим переведенням за шкалою від 100 до 200 (додаток 3).

4.4. Мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань (або результатів ЗНО з української мови та літератури), з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів.

4.5. Програми фахових випробувань затверджує голова Приймальної комісії Училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.7. Апеляції на результати вступного випробовування розглядає апеляційна комісія Училища, склад якої затверджується начальником відповідно до затвердженого положення. У разі оскарження результатів вступного випробування вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5. Організація конкурсу та зарахування на навчання

5.1. На основі конкурсного балу формується рейтинговий список, за яким здійснюється зарахування.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов (при позитивних результатах складання вступних випробувань):
5.2.1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
5.2.3. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
5.2.4. діти працівників ОВС, які загинули під час виконання службових обов’язків;
5.2.5. діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
5.2.6. випускники, які отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою;
5.2.7. особи, яких направляють на навчання територіальні підрозділи поліції охорони.
5.2.8 діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

5.3. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог цих Правил прийому.

5.4. Наказ про зарахування до Училища видається начальником училища на підставі рішення Приймальної комісії.

5.5. Оформлення зарахування після конкурсного відбору супроводжується обов’язковим укладанням договору між Училищем, замовником освітніх послуг (підрозділом, підприємством, організацією, установою) або вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) про надання освітніх послуг. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5.6. Додаткове зарахування на вільні місця може бути здійснене відповідно до вимог чинного законодавства та за умови виконання навчального плану.

5.7. Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності та результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу зазначено та виконується відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту поліції охорони.

5.8. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільненні при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

5.9. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

5.10. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються в училищі протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

IV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Право на акредитацію мають українські засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, інтернет-видання, незалежні журналісти (у тому числі фотокореспонденти та оператори).

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України та/або Національної поліції України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України та/або Національною поліцією України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Училище створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

Ухвалено на засіданні Педагогічної ради
Вінницького вищого професійного училища
Департаменту поліції охорони
протокол № 10 від 25.11.2021