Правила прийому

до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони у 2020-2021 навчальному році

1. Ці Правила розроблені відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», до вимог наказу Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013 року «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №344 від 09.04.2014) та наказу Міністерства освіти і науки України №1350 від 30.10.2019 року «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році».

2. Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони (далі – Училище) – державний професійно-технічний заклад третього атестаційного рівня, який здійснює підготовку:
– кваліфікованих робітників за професіями 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації, 5169 «Охоронник, охоронець» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 27.09.2016 №1432л);
– молодших бакалаврів за спеціальностями 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 262 «Правоохоронна діяльність» (ліцензія видана на підставі наказу МОіН України від 03.10.2019 №965-л).

Училище включене до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація № 02-Д-769 від 02.06.2010 р.)

Училище здійснює підготовку фахівців та проводить прийом відповідно до ліцензованих обсягів:

Ступінь професійно-технічної освіти, форма навчання Професія, спеціальність Ліцензований обсяг (кількість осіб) Фактичний прийом (к-сть осіб)
ІІ денна 7244.2 “Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації” 150 150
ІІ денна 5169 “Охоронник”, “охоронець” 150 150
ІIІ денна 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
ІІІ заочна 172 “Телекомунікації та радіотехніка” 75 75
ІІІ денна 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75
ІІІ заочна 262 “Правоохоронна діяльність” 75 75

3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти в Училищі відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

4. На навчання до Училища приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю).

4.1. Прийом до Училища здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на ІІ-му та «молодший бакалавр» на ІІІ-му ступенях професійної (професійно-технічної) освіти. Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр» здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спорідненими професіями.

4.2. Професія «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» є спорідненою зі спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», а професія «Охоронник, охоронець» – зі спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

5. Навчання проводиться:

5.1. на ІІ-му ступені професійно-технічної освіти – за денною формою навчання;

5.2. на ІІІ-му ступені професійно-технічної освіти – за денною та заочною формою навчання;

6. Фінансування підготовки фахівців проводиться:

6.1. за рахунок коштів юридичних осіб;

6.2. за рахунок коштів фізичних осіб;

6.3. вартість навчання 1-го студента в рік складає:

6.3.1 на денній формі за рік навчання за спеціальністю:
– «Телекомунікації та радіотехніка» – 8000 гривень,
– «Правоохоронна діяльність» – 9000 гривень,
6.3.2. на заочній формі за рік навчання за спеціальністю:
– «Телекомунікації та радіотехніка» – 5700 гривень,
– «Правоохоронна діяльність» – 6500 гривень,
6.3.3. вартість навчання 1-го учня на ІІ-му ступені професійно-технічної освіти з отримання робітничої професії:
– «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» – 5700 гривень;
– «Охоронник, охоронець» – 6000 гривень.

Оплата освітніх послуг здійснюється без нарахування ПДВ і сплачується в порядку, визначеному договором про навчання (згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.1999 №61 «Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» (№168/97-ВР) від оподаткування звільняються операції з надання послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти закладами освіти, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг. Оплата за навчання здійснюється після зарахування в навчальний заклад.

7. Організацію прийому вступників до Училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника училища. Головою приймальної комісії призначається начальник училища.

7.1. Приймальна комісія:

7.1.1. при поданні вступником документів, вказаних у п.9.4, здійснює звірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з базою даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні;
7.1.2. проводить зі вступниками співбесіду з питань вибору професії та умов навчання;
7.1.3. забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;
7.1.4. організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
7.1.5. організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника особи, яка вирішила вступити до навчального закладу;
7.1.6. здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;
7.1.7. організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
7.1.8. приймає рішення про зарахування вступників;
7.1.9. оформляє протокол та оголошує відповідні списки зарахованих;
7.1.10. організовує роботу щодо укомплектування навчальних груп.

7.2. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких вступників наказ про зарахування анулюється.

7.3. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

8. Прийом документів.

8.1. Приймальна комісія приймає документи з 25.05.2020 по 14.08.2020.

8.2. Вступники подають особисто заяву встановленого зразка про вступ до Училища, до якої додають:
8.2.1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його завірену копію;
8.2.2. сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років (за бажанням вступника) з української мови та літератури, фізики (або математики), історії України (або географії);
8.2.3. медичну довідку за формою 086-О;
8.2.4. чотири фотокартки розміром 3х4 см;
8.2.5. паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
8.2.6. документ про відношення до військової служби (військовий квиток або свідоцтво про приписку до призовної дільниці);
8.2.7. ідентифікаційний код.

8.3. Особи, які направляються на навчання підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

8.4. Усі документи вступник подає особисто або за електронною формою у строки, вказані в п. 8.1. цих Правил.

9. Прийом до Училища на денну та заочну форми навчання проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.

Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів сертифікату ЗНО складає не менше 100.

Для вступників, які не складали ЗНО або бали сертифікату нижчі 100, приймальна комісія встановлює вступне випробування:
– з української мови (диктант) та історії України або географії на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за професіями «Охоронник, охоронець»;
– з української мови (диктант) та математики або фізики на вибір (тест) для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації».

Бали вступних випробувань встановлюються за шкалою від 100 до 200. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікату з конкурсних предметів (іспитів – для вступників, які не складали ЗНО) та середнього бала атестата. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводяться у 200-бальною шкалою за таблицею відповідності, наведеною в додатку 1, та вступних іспитів передбачених даними Правилами прийому, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
На основі конкурсного бала формується рейтинговий список, за яким здійснюється зарахування.

9.1. Учні Училища, які успішно закінчили ІІ-й ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на ІІІ-й ступінь на основі конкурсного відбору.

9.2. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на ІІ-у ступені і мають необхідний рівень кваліфікації зі споріднених професій та повну загальну середню освіту, приймаються до Училища шляхом зарахування на ІІІ-й ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору.

9.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

9.4. У випадках, вказаних у пп. 9.1, 9.2, вступником, за його бажанням, подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти:
9.4.1. з української мови та літератури, фізики (або математики) для продовження навчання за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка»;
9.4.2. з української мови та літератури, історії України (або географії) для продовження навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

10. Вступні випробування проводяться у формі співбесіди з:

10.1. української мови та літератури і фізики (математики) – при вступі на навчання за професією «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації»;

10.2. української мови та літератури і історії України (географії) – при вступі на навчання за професією «Охоронник, охоронець».

10.3. Результати співбесіди оцінюються 200-бальною шкалою.

10.4. Вступні випробування на денну форму навчання проводяться – з 17.08.2020 по 21.08.2020.

11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до повторної участі у вступних випробуваннях не допускаються.

12. За результатами вступних випробувань першочергово зараховуються:

12.1. Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

12.2. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

12.3. діти працівників ОВС, які загинули під час виконання службових обов’язків;

12.4. діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

12.5. випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, нагороджені золотою медаллю та срібною медаллю;

12.6. учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських олімпіад або конкурсів;

12.7. особи, які мають вищі бали у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури, фізики, історії України, математики та географії;

12.8. особи, які мають вищий середній бал документу державного зразка про повну загальну середню освіту;

12.9. особи, яких направляють на навчання територіальні підрозділи поліції охорони.

13. Наказ про зарахування до Училища видається начальником училища на підставі рішення приймальної комісії 31 серпня 2020 року.

13.1. Порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються за середнім балом атестату. У випадках якщо середній бал атестату є однаковим, зарахування проводиться шляхом визначення середнього балу за профільними дисциплінами. З української мови та літератури, фізики (або математики) для зарахування на навчання за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», з української мови та літератури, історії України (або географії) для зарахування на навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

13.2. Оформлення зарахування після конкурсного випробування супроводжується обов’язковим укладанням договору між Училищем, замовником робітничих кадрів (підрозділом, підприємством, організацією, установою) і вступником (його батьками для неповнолітніх) про навчання.

14. Апеляції на результати вступного випробовування розглядає апеляційна комісія Училища, склад якої затверджується начальником. У разі оскарження результатів вступного випробування вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

15. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільненні при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

16. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

17. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються в училищі протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

18. Усі питання, пов’язані з прийомом до Училища, розв’язуються приймальною комісією.

Ухвалено на засіданні Педагогічної ради
Вінницького вищого професійного училища
Департаменту поліції охорони
протокол №14 від 28.11.2019