Положення про вступне випробування при вступі на навчання

Це положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань при вступі на навчання до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони.

Положення розроблене Приймальною комісією ВВПУ ДПО (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року №1342, Правил прийому на навчання до ВВПУ ДПО в 2021 році та Положення про Приймальну комісію ВВПУ ДПО на 2021 рік, ухвалених на засіданні Педагогічної ради ВВПУ ДПО, протокол № 06 від 26.11.2020.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вступні випробування при вступі на навчання до ВВПУ ДПО для вступників, відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342, Правил прийому на навчання до ВВПУ ДПО в 2021 році, ухвалених на засіданні Педагогічної ради ВВПУ ДПО, протокол № 06 від 26.11.2020, проводяться у вигляді письмового вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної робітничої професії. Оцінка виставляється окремо з кожного конкурсного предмету.

1.2. Результати письмових вступних випробувань за тестовими технологіями оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

1.3. При вступі на основі повної загальної середньої освіти, письмове вступне випробування за тестовими технологіями проводиться, окремо для кожного конкурсного предмета.

1.4. При вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника фахові вступні випробування проводяться у вигляді комплексного вступного випробування письмово або за тестовими технологіями за обраною освітньою-професійною програмою.

1.5. Предметні екзаменаційні комісії утворюються у ВВПУ ДПО для проведення вступних випробувань у письмовій формі за тестовими технологіями окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного Правилами прийому, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти.

1.6. Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення фахових вступних випробувань за тестовими технологіями або письмово з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

1.7. Письмове вступне випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної професії триває з розрахунку надання однієї астрономічної години на виконання екзаменаційного завдання кожного конкурсного предмету.

1.8. Письмові вступні випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання до ВВПУ ДПО для окремих категорій вступників, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, на основі повної загальної середньої освіти, проводиться в училищі відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

1.9. Фахові вступні випробування, визначені Правилами прийому, при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводяться в училищі відповідно до програм фахових вступних випробувань при вступі на навчання до ВВПУ ДПО у 2021 році.

1.10. Голови предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій складають і подають на затвердження голові Приймальної комісії екзаменаційні матеріали: програми вступних (фахових) випробувань, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

1.11. Затверджені екзаменаційні матеріали з конкурсних предметів тиражуються в необхідній кількості та зберігаються як документи суворої звітності.

1.12. На письмовому вступному випробуванні за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної професії забезпечується спокійна та доброзичлива атмосфера, а вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

1.13. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться випробування та перевіряються письмові роботи вступників.

1.14. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) з конкурсних предметів виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії ВВПУ ДПО. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи вступника. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

1.15. Письмові вступні випробування за тестовими технологіями проводяться згідно з розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії й оприлюдненим шляхом розміщення на сайті ВВПУ ДПО та інформаційному стенді Приймальної комісії.

1.16. Вступники, які не з’явилися на письмове вступне випробування за тестовими технологіями (письмове комплексне вступне випробування за тестовими технологіями) без поважних причин у зазначений за розкладом час, до вступного випробування та участі у конкурсному відборі не допускаються.

1.17. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущеного письмового вступного випробування за тестовими технологіями на підставі рішення Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

1.18. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж необхідно для допуску до конкурсного відбору, що визначено Приймальною комісією та Правилами прийому, до участі в конкурсі не допускаються.

1.19. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну професію можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу професію в ВВПУ ДПО.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

2.1. Голови предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій з конкурсних предметів заздалегідь готують тестові завдання за встановленим зразком для вступного випробування. Кожне завдання підписується головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії. Завдання передаються для подальшого комплектування білетів голові Приймальної комісії.

2.2. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти голова та відповідальний секретар Приймальної комісії із загальної кількості питань шляхом випадкової вибірки з різних розділів предмету формують екзаменаційні білети з кожного конкурсного предмета. Голова Приймальної комісії затверджує кожний білет та скріплює гербовою печаткою закладу освіти.

2.3. При вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, голова та відповідальний секретар Приймальної комісії із загальної кількості питань шляхом випадкової вибірки з різних розділів предмету комплектують екзаменаційні білети з кожного предмета окремо, які об’єднуються в екзаменаційні білети для комплексного вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсних фахових дисциплін у відповідності до обраної спеціальності. Голова Приймальної комісії затверджує кожний білет та скріплює гербовою печаткою закладу освіти.

2.4. Вступникам пропонується під час письмового вступного випробування за тестовими технологіями (комплексного фахового вступного випробування за тестовими технологіями) з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності 4 варіанти білетів. Загальна кількість варіантів екзаменаційних білетів повинна перевищувати кількість, яка необхідна для проведення вступних випробувань вдвічі.

2.5. Голова та відповідальний секретар Приймальної комісії тиражують усі варіанти білетів у необхідній кількості, пакують їх у конверти, які скріплюються підписом голови Приймальної комісії та гербовою печаткою закладу освіти не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Затверджені екзаменаційні білети письмового вступного випробування (тестові завдання в електронному вигляді) за тестовими технологіями зберігаються як документи суворої звітності.

2.6. Для проведення вступних випробувань Приймальною комісією формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості одержання-повернення письмової роботи. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 20 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

2.7. У кожній екзаменаційній аудиторії одночасно складає вступне випробування 1 екзаменаційна група вступників, при загальній кількості місць у ній – не менше 40.

2.8. Секретар відбіркової комісії напередодні вступного випробування згідно з планом місць в аудиторії прикріплює відповідні номери варіантів − з 1-го по 4-й.

2.9. У день вступного випробування, за 20 хвилин до його початку, голова Приймальної комісії розподіляє членів предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій по аудиторіях, визначає відповідність варіантів та номерів екзаменаційних білетів, а також видає голові предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії варіанти екзаменаційних білетів письмового вступного випробування за тестовими технологіями (фахового комплексного випробування за тестовими технологіями) з конкурсних предметів.

2.10. Відповідальний секретар (або, за його дорученням, заступник відповідального секретаря) безпосередньо перед початком вступних випробувань видає голові предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії комплекти бланків письмових робіт зі штампом Приймальної комісії та набір номерів варіантів за кількістю вступників, які складають випробування. Видача бланків письмових робіт реєструється в спеціальному Журналі, у якому також позначається повернення невикористаних та зіпсованих бланків письмових робіт.

2.11. Вхід до аудиторії вступника здійснюється за наявності паспорта та екзаменаційного листка. Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи та займає місце в аудиторії відповідно до одержаного номера варіанта (вступник обирає шляхом випадкового вибору).

2.12. Після заповнення аудиторії вступниками, голова Приймальної комісії в присутності членів відповідних предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій та вступників розкривають конверти з білетами i роздають їх відповідно до номерів варіантів.

2.13. Порядок оформлення письмових робіт та проведення випробування доводиться до відома вступників членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії перед початком вступного випробування.

2.14. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

2.15. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

2.16. Особи, які не встигли за час вступного випробування виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

2.17. Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії перевіряє кількість зданих письмових робіт, а також залишки бланків письмових робіт і передає усі екзаменаційні матеріали відповідальному секретареві Приймальної комісії.

2.18. Відповідальний секретар або його заступник проводить шифрування робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової роботи, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство – робота не шифрується і таку роботу, крім двох членів предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт. Аркуші письмових відповідей разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, передаються голові відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, який розподіляє їх між екзаменаторами для перевірки.

2.19. Перевірка письмових екзаменаційних робіт проводиться тільки у приміщенні ВВПУ ДПО членами відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

2.20. Відповідальний секретар Приймальної комісії залучає до перевірки кожної роботи двох екзаменаторів. Екзаменатор ручкою з пастою червоного кольору робить позначки помилок, виставляє оцінку робіт цифрою та прописом i ставить свій підпис.

2.21. Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше за мінімальній бал, необхідний для допуску до участі у конкурсі, визначений Правилами прийому та більше, ніж на 175 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє не менше 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

2.22. Перевірені письмові роботи за тестовими технологіями, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками та підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії відповідальному секретарю або його заступнику, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

2.23. Результати вступних випробувань вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2.24. Екзаменаційні роботи та екзаменаційні аркуші вкладаються до особових справ вступників.

2.25. Оголошення результатів вступних випробувань проводиться за екзаменаційною відомістю.

2.26. Приймальна комісія надає можливість вступникам переглядати свої роботи в день оголошення результатів вступних випробувань.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу начальника училища про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього положення, попереднє втрачає чинність.